rodo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Aleksandra Sydor prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Amuzo Aleksandra Sydor

1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.042016 Dz.UE L2016.119.1 z dnia 04.05.2016, stosuje się od dnia 25.05.2018 r. ( dalej nazywam je RODO ).

2. Administrator danych osobowych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Aleksandra Sydor prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Amuzo Aleksandra Sydor adres: 44-120 Pyskowice ul. Wojska Polskiego 25, NIP 969 15 41 386 (dalej nazywany Administratorem ).

3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe wykorzystuje w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji łączącej nas umowy ( podstawa prawna art.6 ust. 1b RODO )
 • wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jak obowiązki wynikające z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, z przepisów prawa o ochronie praw konsumentów, przepisów dotyczących ubezpieczeń (podstawa prawna art.6 ust.1c RODO )
 • wypełnienie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jak dochodzenie lub obrona roszczeń, marketing bezpośredni, zapewnienie bezpieczeństwa klientów i pracowników, w tym również poprzez monitoring– z zachowaniem prywatności i godności osób (podstawa prawna art.6 ust. 1f RODO )
 • na podstawie Twojej zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Ciebie zgody np. w celach marketingowych ( podstawa prawna art. 6 ust. 1a RODO )

4. Okres przechowywania danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przechowywane na czas trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych lub wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Twoje dane osobowe przekazujemy:

 • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne:
 • podmiotom świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 • podmiotom nabywającym i odzyskującym wierzytelności – w razie niezapłacenia zobowiązań umownych;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową;

6. Twoje uprawnienia: Masz prawo złożyć wniosek;

 • o dostęp do dotyczących Cię danych osobowych oraz ich sprostowanie, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem;
 • o ich usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych;
 • o przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie ( w zakresie określonym w art. 20 RODO ).
 • masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzanych danych. Sprzeciw rozpatrzy Administrator. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego wniosek w sprawie zaprzestania przetwarzania danych Administrator jest zobowiązany uwzględnić. Jeżeli z przyczyn wynikających z Twojej szczegółowej sytuacji, wniesiesz sprzeciw co do przetwarzania danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, po rozpatrzeniu wniosku, Administrator nie będzie mógł już przetwarzać danych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które wg prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • masz prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody udzielonej w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Dane osobowe, które należy podać Administratorowi; do zawarcia umowy Administrator wymaga podania przez Ciebie danych na formularzu umowy (dotyczy też umowy ustnej). Jeśli nie podasz nam tych danych, nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy np. na przesyłanie informacji drogą mailową bądź sms-em.

8. Dane kontaktowe; Wnioski w sprawie danych osobowych należy składać na adres e-mail [email protected] lub osobiści w czasie trwania zajęć nauki języka obcego.